Obowiązki przedsiębiorców w związku z Ustawą o Praniu brudnych pieniędzy

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1505 ze zm.) nakłada na wybranych przedsiębiorców obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.

 

Obowiązki te to głównie prowadzenie ewidencji transakcji i dokonywania odpowiednich zgłoszeń.

 

W szczególności obowiązki dotyczą następujących przedsiębiorców:

1. Zagraniczne osoby prawne prowadzące w Polsce działalność maklerską.
2. Towarowe domy maklerskie.
3. Przedsiębiorcy zajmujący się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.
4. Właściciele kantorów.
5. Domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringowa, komisy, prowadzący obrót nieruchomościami.
6. Fundacje.
7. Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, przyjmujące płatność w gotówce o wartości min. 15.000 EUR, również w drodze więcej niż jednej operacji.
8. Domy maklerskie.
9. Fundusze inwestycyjne.
10. Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach (również z niskimi wygranymi).
11. Przedsiębiorcy  przyjmujący płatności za towary w gotówce o wartości min. 15.000 EUR, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Procedura dopełnienia czynności ewidencyjnych opisana jest szczegółowo w ustawie i rozporządzeniach.

Za nie zastosowanie się do wymogów stawianych przez ustawę można dostać karę pieniężną w wysokości od 100.000 zł do 750.000 zł, a także bezwzględną karę więzienia do lat trzech.